IMG 3855

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำร่องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนและรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (TQR)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นคนคัดเลือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สกอ. 1 ท่าน รับหน้าที่เป็นเลขานุการ มี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใหเเกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

 

IMG 3720

 

IMG 3719

 

IMG 3724

 

IMG 3783

 

IMG 3758

 

IMG 3798

 

IMG 3799

 

IMG 3806

 

IMG 3812

 

IMG 3813

 

IMG 3826

 

IMG 3851