IMG 3608

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับ บริการฟรี การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสุขภาพโดยนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดบริการทุกวันศุกร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มกราคม - 3 มีนาคม 2560   ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ช่วงเช้า เวลา 09.00-10.00 น. / 10.00-11.00 น. / 11.00-12.00 น.      ช่วงบ่าย เวลา 12.00-13.00 น. /13.00-14.00 น./14.00-15.00 น. และ 15.00-16.00 น. ทั้งนี้ กรุณาติดต่อสำรองที่ก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่นางสาวเสาวลักษณ์ เต้าน้ำ (093-6406610) และ นางสาวนูรีตา โดหามิ (089-2882639)
 

สื่อมัลติมีเดีย