IMG 3442

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเพอรานากันภูเก็ต จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการหลัก ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ต "ขนมเข่ง สูตรโบราณ" โดยมี อาจารย์แสงระวี ณ พัทลุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อารคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 3422

 

IMG 3433

 

IMG 3447

 

IMG 3448

 

IMG 3452

 

IMG 3471

 

IMG 3571

 

IMG 3501

 

IMG 3521

 

IMG 3526

 

IMG 3536

 

IMG 3555

 

IMG 3568