IMG 3442

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเพอรานากันภูเก็ต จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการหลัก ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ต "ขนมเข่ง สูตรโบราณ" โดยมี อาจารย์แสงระวี ณ พัทลุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อารคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 3422

 

IMG 3433

 

IMG 3447

 

IMG 3448

 

IMG 3452

 

IMG 3471

 

IMG 3571

 

IMG 3501

 

IMG 3521

 

IMG 3526

 

IMG 3536

 

IMG 3555

 

IMG 3568

สื่อมัลติมีเดีย