3256

PKRU ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ ประยุกต์เมนูอาหารหมักดอง

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม การบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักและวัฒนธรรมการกินของภูเก็ต” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้อง ST 202 อาคาร 20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับการอบรมดังกล่าวได้นำองค์ความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวข้อเรื่องอาหารหมักในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวหมากสามสหาย กิมจิแบบไทยๆ แหนมเห็ด ถั่วงอกหัวโต ลูกเหรียง ผักหนาม ถั่วงอก ผักเสี้ยน และผักกาดดอง มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักฯ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการหมักไปประยุกต์ใช้กับผลิตผลทางการเกษตรมากมายทั้งพืชผักในท้องถิ่นได้ และฝึกทักษะการเป็นนวัตกรชุมชนให้กับนักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิดในแบบสร้างสรรค์ แก้ปัญหา รวมทั้งยังการสืบสานการหมักดองแบบโบราณที่สืบทอดมาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้านการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ Prof. Dr. Craig Faulds จาก Aix-Marseille University ประเทศฝรั่งเศส มาบรรยายให้ความรู้ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อการสกัดสารสำคัญจากพืชเพื่อใช้ในด้านเครื่องสำอางและอาหาร และสังเกตการณ์แลกเปลี่ยนในการอบรมนี้ ทางคลินิกเทคโนโลยีได้นำผลิตภัณฑ์ขนมจีนจากข้าวไร่ดอกข่ามาทดสอบการชิมในการอบรมนี้

3.11 8

3.11 6

3.11 3

3.11 5

 

3.11 2

3.11 4

3.11 7

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

สื่อมัลติมีเดีย