S 35734106

 

เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

โครงการ "การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" จัดโครงการพัฒนากระบวนทัศน์ทางวิชาการและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สร้างประสบการณ์ในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาในสภาพแวดล้อมจริง
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดาวโหลดใบสมัคร >>> ใบสมัคร
 
--------
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://emis.pkru.ac.th

 

สื่อมัลติมีเดีย