ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม EP.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือ 5 ชิ้นของวิศวกรสังคม โดยทีมงาน Train The Trainer พบกันวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ทีมวิทยากร PKRU ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วาสนา ศรีนวลใย (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) / อาจารย์สุทธินี พรพันธุ์ไพบูลย์ (สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน) / อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) / นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา (กองพัฒนานักศึกษา)
 
สนใจสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) โทร 06 1532 6925
 

31555
 

สื่อมัลติมีเดีย