มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University, PKRU) อันดับ 1 ระดับภาคใต้ และอันดับ 3 ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2565 (Sustainable Community Development University Rankings 2022 SCD Ranking 2022) จัดอันดับโดย มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
 
 
314011490

สื่อมัลติมีเดีย