28 30.10 10

 
SCI&TECH PKRU นำเสนองานวิจัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน Save UnderwaterWorld
 
    (28-30 ตุลาคม 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยผลงานวิจัยการอนุรักษ์ปะการังและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และป่าชายเลน ในงานหลาด "รักษ์" เล ภายใต้โครงการ Save Underwater World ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต เพื่อระดมทุนจัดซื้อฐานเกาะตัวอ่อนปะการัง วัสดุทำจาก 3D Concrete Printing และทุ่นไข่ปลา ไปจัดวางในเขตพื้นที่ทะเลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตสำหรับการปลูกถ่ายปะการังให้ฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามและยั่งยืนของท้องทะเลต่อไป
 
28 30.10 11 
28 30.10 1
 
 
28 30.10 8
 
ที่มา: PRPKRU
 

สื่อมัลติมีเดีย