การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

--------------------- 

การจดสิทธิบัตรเพื่อใช้ในธุรกิจชุมชน
 --- รายละเอียดเอกสาร ---

 

012 

สื่อมัลติมีเดีย