การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สืบสานและอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารยูเนสโก

km 

สืบสานและอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองภูเก็ต (กินดีอาหารภูเก็ต)

 

สื่อมัลติมีเดีย