การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน