Logo small science2017

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)"

--------------------- 

 --- รายละเอียดเอกสาร --- 

 01.03.65 2

สื่อมัลติมีเดีย