Logo small science2017

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

หัวข้อ "การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับบริบทมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"

--------------------- 

 --- รายละเอียดเอกสาร ---

01.03.65

สื่อมัลติมีเดีย