ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป ทักษะการประกอบและจัดตกแต่งอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ทีมงานเชฟมืออาชีพ จากสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต Phuket Thai Chef's Association เป็นวิทยากร ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

phuket thai chefs association 4 20170402 1389702079

phuket thai chefs association 5 20170402 1754666734

phuket thai chefs association 6 20170402 1446399343

phuket thai chefs association 10 20170402 1061451416

phuket thai chefs association 10 20170402 1596262472

สื่อมัลติมีเดีย