011 2
 
(8 พฤศจิกายน 2565) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต PKRU ได้จัดสอบทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล The International Council on Development and Learning (ICDL) หลักสูตs Application Essentials ในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 7 คน และนอกจากนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดส่งนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2022 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 
ในการนี้ อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ผุสดี พรผล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเกียรติ พร้อมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นักศึกษาที่ผ่านการสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร Application Essentials ได้ 100 % โดยมีรายชื่อดังนี้ นายศิวัช วัฒนวิไลกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล / นายอรรถพงค์ บุญศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล / นางสาวอักษรศิลป์ จินดาพันธ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2022 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายชื่อดังนี้ นายลภัส รองเรืองกุล / นางสาวณัฐวดี สกุลชิต / นาย ธนกฤต สมบัติ / ซอแหละ เจะมูซอ / นายจตุพร เต็มสังข์ และนายณัฐภูมิ บัวไซ
 
011 4
 
 

สื่อมัลติมีเดีย