รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาโดยสภาวิชาการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
 อนุมัติการให้ปริญญาบัตรโดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565


 ตรวจสอบรายชื่อ >>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


 ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
 แจ้งความประสงค์ >>> แบบสอบถามความประสงค์ในการรับเอกสารจบของนักศึกษา PKRU
ภายในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)
ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ >>> ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ (จบ 5 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป)

 

7.11.65

graduate5 1

 

กรณีรับแทนใช้เอกสารมอบฉันทะ

Download

 

 

สื่อมัลติมีเดีย