ประกาศงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เรื่อง ปิดรับเอกสาร กยศ. ช่วงวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ จะเปิดรับเอกสาร กยศ. อีกครั้ง ในวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

  

4.11.65

 

สื่อมัลติมีเดีย