ประกาศการลงนาม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบเก็บตก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ขอความร่วมมือทุกท่านเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และลงนามได้ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 

6 11 ธ.ค.65

 

สื่อมัลติมีเดีย