ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง งดการเรียนการสอนเพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ )

-----
ทั้งนี้ ให้อาจารย์มอบหมายงาน หรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ วันที่ 23 - 30 พ.ย. 2565 เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565
-----

 

AN 23 30 sep. 2022

สื่อมัลติมีเดีย