ประกาศถึงนักศึกษา PKRU ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในจังหวัดกูเก็ตหรือพื้นที่ต่างจังหวัด
  หากนักศึกษาท่านใดได้รับผลกระทบโดยตรงและต้องการได้รับความช่วยเหลือ
สามารถ Walk-in แจ้งความประสงค์ได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 ในเวลาทำการ

 

20.10.65

สื่อมัลติมีเดีย