รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาโดยสภาวิชาการ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 อนุมัติการให้ปริญญาบัตรโดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 12 ตุลาคม 2565


 ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r9y65
 รับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


 ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
 แจ้งความประสงค์ : https://tinyurl.com/3r8np65y
ภายในวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 25652565


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)
ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : https://bit.ly/trackingPKRU65 

 

R9Y65

สื่อมัลติมีเดีย