ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2566

-------------------------------

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ยื่นคำร้อง จากเดิมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- นักศึกษาศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดตรัง

ยื่นคำร้อง วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดตรัง (คงกำหนดการเดิม)

 

  

3.10.65

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย