ขั้นตอน รับสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
       วิชาเอก ชีววิทยา
       วิชาเอก เคมี
       วิชาเอก คณิตศาสตร์
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
       วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
       วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
 
00
 
01
 
02
 
03
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
 

สื่อมัลติมีเดีย