รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 5 กันยายน 2565
  • อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาโดยสภาวิชาการ วันที่ 5 กันยายน 2565
  • อนุมัติการให้ปริญญาบัตรโดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 9 กันยายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r8y65
รับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
แจ้งความประสงค์ : https://tinyurl.com/3r8np65y
ภายในวันที่ 16 - 19 กันยายน 2565
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)
ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : https://bit.ly/trackingPKRU65
 
307433834
 
 

สื่อมัลติมีเดีย