รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่มีสิทธิ์สอบกลางภาค 1/2565
(นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบ)
 
กำหนดสอบในวันที่ 1-2 ต.ค. 2565

 

 

BT 1

 

BT 2

 

นักศึกษาที่คณะกรรมการอนุญาตให้สอบ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้ชำระเงินที่งานการเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนเข้าสอบทุกครั้ง) ค่าธรรมเนียมสอบ

♦ นักศึกษาที่คณะกรรมการอนุญาตให้สอบ โดยต้องไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้มาสอบตามวันและเวลาที่ประกาศ

♦ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Line OA: @153tlves หรือโทร. งานทะเบียน 083-391-1166

 

สื่อมัลติมีเดีย