01 0

 

SCI&TECH PKRU ร่วม Workshop Upskill การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

      (9-10 พฤศจิกายน 2565) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และ Workshop จัดทำ ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐปพล วงศ์วานิช บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนแนะนำเทคนิควิธีการประเมินและการจัดการความเสี่ยง Risk Assessment & Management ในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามเกณฑ์ ISO9001 :2015 / การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ผลกระทบและมาตรการในการควบคุม

 

01 10

 01 3