2022 1

 
SCI&TECH PKRU จัด Workshop การทำและทดสอบผลิตภัณฑ์วุ้นโอ้เอ๋ว (ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต)
 
     (29-31 ตุลาคม 2565) คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรมปฏิบัติการ การทำและทดสอบผลิตภัณฑ์วุ้นโอ้เอ๋ว (ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต) โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (การชิม) โดยมี นักวิจัยจากคลินิกเทคโนโลยี PKRU ร่วมกับ นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมที่อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
2022 11
 
2022 5
 
    กิจกรรมฝึกปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  มาสร้างองค์ความรู้ตอบโจทย์อาหารพื้นเมือง และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิธีการทำให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ PKRU และ วศ.ได้ดำเนินการเข้าร่วมปฏิบัติการทำขนมวุ้นโอ้เอ๋วและทดสอบผลิตภัณฑ์โอ้เอ๋วด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) กับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 25 คน ซึ่งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้จะนำมาถอดบทเรียนและใช้วางแนวทางกำหนดเกณฑ์ และควบคุมกรรมวิธีทำโอ้เอ๋วที่คงความเป็นอัตลักษณ์ ขนมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตจากบริบทชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
2022 9
 
2022 4
 
 
 
ที่มา: PRPKRU