BGcover
 
กำหนดการเปิดรับลงทะเบียน

          1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับผู้นำเสนอ (On-site) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565

          2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับผู้ร่วมสังเกตุการ (On-site, Online) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2565


ลงทะเบียนออนไลน์ >>> https://phkkudc.kku.ac.th/hia/Register


ขอบเขตการรับบทความ

          เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ระหว่างพื้นที่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการ HIA โดยเปิดรับผลงานเข้านำเสนอทั้งการดำเนินงานโครงการ หรือปฏิบัติการทางด้าน HIA และบทความทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ

กลุ่มที่ 2 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการให้บริการสาธารณสุขและการควบคุมโรค

กลุ่มที่ 3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสังคม

กลุ่มที่ 4 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 5 การประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอื่นๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

------
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่