คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการ 

เข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ >>> วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม >> download <<


 

1024x471

 

 


 

 1 copy


copy 724x1024