นักวิทย์คิดเพื่อชาติ : ผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ
โดย : ผศ. ภูริณัฐ ปลัดสงคราม อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์/วิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ) 
 
เจ้าของลิขสิทธิ์ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
 
 

สื่อมัลติมีเดีย