• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

                 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.รังสรรค์ พลสมัคร
ผศ.รังสรรค์ พลสมัคร
นางสาวสิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง
ผศ.จารุวรรณ พรหมเงิน
ผศ.จารุวรรณ พรหมเงิน
นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
ดร.สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
ผศ.หาญพล มิตรวงศ์
ผศ.หาญพล มิตรวงศ์
นายอนันต์ สันติอมรทัต

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นางสาวณวรา นราราษฎร์
นางสาวณวรา นราราษฎร์
นางสาวพัชราวรรณ เก๊อะเจริญ
นายจิรวัฒน์ สุวรรรพฤกษ์
นายดิษฐพร แก้วมุนีโชค
ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ
ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์)

ผศ.ดร.ป ปัทมา เหมาชูเกียรติกุล
ผศ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐ์คมสัน
ผศ.ดร.รัตติยา ซังชาสิทธิ์
นายกันตภน ชัยเสนา
นายกันตภน ชัยเสนา
นายเจษฎา สุจริตธุระการ
Dr. VADIVEL RAJARATHINAM
Dr. VADIVEL RAJARATHINAM
04 พฤศจิกายน 2563

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวภคมน กุลนุวงค์
นางสาวภคมน กุลนุวงค์
นางสาวกมลวรรณ สุขสวัสดิ์
นางสาวจีรภัทร พลอยขาว
ผศ.ณฐ อนิสงค์
ผศ.ณฐ อนิสงค์
10 มกราคม 2560
ดร.สัญชัย ยอดมณี
ดร.สัญชัย ยอดมณี
นางแสงระวี ณ พัทลุง
นางแสงระวี ณ พัทลุง
ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
นางสาวกนกวรรณ ทองเกียว

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกเคมี)

ผศ.ดร.สุธิดา รัตนบุรี
ผศ.ดร.สุธิดา รัตนบุรี
ดร.สมพงศ์ บุญศรี
ดร.สมพงศ์ บุญศรี
ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ดร.อนิตทยา กังแฮ
ดร.อนิตทยา กังแฮ
นางสาวอุ่นฤทัย ภู่พรประเสริฐ
นายอัครพล บุตรสุริย์
นายอัครพล บุตรสุริย์
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
ผศ.ดร. ทรงยศ เปรมจิตร์
ผศ.ดร. ทรงยศ เปรมจิตร์

                

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา)

ผศ.ดร.ชาลินี ถังมณี
ผศ.ดร.ชาลินี ถังมณี
ผศ.ดร.ปรียานุช ทองภู่
ผศ.ดร.ปรียานุช ทองภู่
ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ผศ.ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ
ดร.อรุณศรี ว่องปฏิการ
ดร.จันทนา แสงแก้ว
ดร.จันทนา แสงแก้ว
ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ
ดร.จิราพร ขวัญมุณี
ดร.จิราพร ขวัญมุณี

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

                 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
รศ.ดร.ผุสดี พรผล
รศ.ดร.ผุสดี พรผล
10 มกราคม 2560
นายอรรถพล ปิลไลย์
นายอรรถพล ปิลไลย์
นางสาวสมใจ จิตคำนึงสุข
นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา
นางสาวทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
ผศ.อุไรรัตน์ มากจันทร์
นายธนกฤษ จันทร์แสง
นายธนกฤษ จันทร์แสง

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

                 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
ผศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น
นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น

 

 • กลุ่มวิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร. ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
ดร.ฐิตติมา ธัญญานิติ
ดร.ฐิตติมา ธัญญานิติ
ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ
ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
นายวีรวัฒน์ อินทรทัต
นายวีรวัฒน์ อินทรทัต

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

                 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ผศ.นิติญา สังขนันท์
ผศ.นิติญา สังขนันท์
ดร.สินีนาฎ พวงมณี
ดร.สินีนาฎ พวงมณี
ผศ.ธิดารัตน์ คำล้อม
ผศ.ธิดารัตน์ คำล้อม
นางสาวสุธาทอง หอมยา
นางสาวสุธาทอง หอมยา

 

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

                 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง (ลาศึกษาต่อ)...
ดร.นิศากร ตันติวิบูลชัย
นางอุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
นางสาวศุภิกา วงศ์อุทัย
นางสาวอารยา ข้อค้า
นางสาวอารยา ข้อค้า
นางสาวอาทิตยา จิตจำนงค์
นางสาวอรฤทัย อับดุลหละ

 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

                 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ / วิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ)

นางสาวชนาธินาถ ไชยภู
นางสาวชนาธินาถ ไชยภู
นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม
นายพฤทธิพงศ์ พุฒขาว
นายพฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ผศ.ภูริณัฐ ปลัดสงคราม
นายอภิวัฒน์ ศรศักดา
นายอภิวัฒน์ ศรศักดา
นางสาวมณฑิตา พราหมณโชติ