• หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

 

นายรังสรรค์ พลสมัคร
นายรังสรรค์ พลสมัคร
นางสาวสิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง
นางสาวจารุวรรณ พรหมเงิน
นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
นายประวิทย์ ทรัพย์จิตต์
นายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
นายหาญพล มิตรวงศ์
นายหาญพล มิตรวงศ์
นายอนันต์ สันติอมรทัต

 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 

นางสาวณวรา นราราษฎร์
นางสาวณวรา นราราษฎร์
นางสาวพัชราวรรณ เก๊อะเจริญ
นายจิรวัฒน์ สุวรรรพฤกษ์
นายดิษฐพร แก้วมุนีโชค
ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ
ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ

 

 • หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

ผศ.ดร บัณฑิตย์ อันยงค์
ดร ป ปัทมา เหมาชูเกียรติกุล
ผศ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐ์คมสัน
ผศ.ดร.รัตติยา ซังชาสิทธิ์
นายกันตภน ชัยเสนา
นายกันตภน ชัยเสนา
นายเจษฎา สุจริตธุระการ
นายอนุวัตร จิรวัฒน์พาณิช
Dr.VADIVEL RAJARATHINAM
Dr.VADIVEL RAJARATHINAM
04 พฤศจิกายน 2563

 

 • หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

 

นางสาวภคมน กุลนุวงศ์
นางสาวภคมน กุลนุวงศ์
นางสาวกมลวรรณ สุขสวัสดิ์
นางสาวจีรภัทร พลอยขาว
ผศ.ณัฐาภร อนิสงค์
ผศ.ณัฐาภร อนิสงค์
ดร.สัญชัย ยอดมณี
ดร.สัญชัย ยอดมณี
นางสาวแสงระวี ณ พัทลุง
ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์

 

ดร.สุธิดา รัตนบุรี
ดร.สุธิดา รัตนบุรี
ดร.สมพงศ์ บุญศรี
ดร.สมพงศ์ บุญศรี
ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
ดร.อนิตทยา กังแฮ
ดร.อนิตทยา กังแฮ
นางสาวอุ่นฤทัย ภู่พรประเสริฐ
นายศุภวุฒิ ศิริเกษ
นายศุภวุฒิ ศิริเกษ
นายอัครพล บุตรสุริย์
นายอัครพล บุตรสุริย์
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์
ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์
ผศ.ดร.ชาลินี ถังมณี
ผศ.ดร.ชาลินี ถังมณี
ดร.ปรียานุช ทองภู่
ดร.ปรียานุช ทองภู่
ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ผศ.ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ
ดร.อรุณศรี ว่องปฏิการ
ดร.จันทนา แสงแก้ว
ดร.จันทนา แสงแก้ว
ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ
ดร.จิราพร ขวัญมุณี
ดร.จิราพร ขวัญมุณี

 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล (ปริญญาตรี)

 

ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี
ผศ.ดร.ผุสดี พรผล
ผศ.ดร.ผุสดี พรผล
10 มกราคม 2560
นายอรรถพล ปิลไลย์
นายอรรถพล ปิลไลย์
นางสาวสมใจ จิตคำนึงสุข
นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา
นางสาวทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
นางสาวอุไรรัตน์ มากจันทร์
นายธนกฤษ จันทร์แสง
นายธนกฤษ จันทร์แสง

 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล (ปริญญาโท)

 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล
นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น
นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น

 

 • หลักสูตรฟิสิกส์

 

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ
ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
นายวีรวัฒน์ อินทรทัต
นายวีรวัฒน์ อินทรทัต

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ผศ.นิติญา สังขนันท์
ผศ.นิติญา สังขนันท์
นางพรทิพย์ งานสกุล
นางพรทิพย์ งานสกุล
ดร.สินีนาฎ พวงมณี
ดร.สินีนาฎ พวงมณี
นางสาวธิดารัตน์ คำล้อม
นางสาวสุธาทอง หอมยา
นางสาวสุธาทอง หอมยา

 

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

 

รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง
ดร.นิศากร ตันติวิบูลชัย
นางอุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ
นางสาวศุภิกา วงศ์อุทัย
นางสาวอารยา ข้อค้า
นางสาวอารยา ข้อค้า
นางสาวอาทิตยา จิตจำนงค์

 

 • หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์

 

นางสาวชนาธินาถ ไชยภู
นางสาวชนาธินาถ ไชยภู
นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม
นายพฤทธิพงศ์ พุฒขาว
นายพฤทธิพงศ์ พุฒขาว
ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม
นายอภิวัฒน์ ศรศักดา
นายอภิวัฒน์ ศรศักดา
นางสาวมณฑิตา พราหมณโชติ

 • อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี