ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการ และแบ่งส่วนราชการเป็น 13 สาขาวิชา และ 1 สำนักงานคณบดี

สาขาวิชามี 13 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาโท
สำนักงานคณบดีคณะฯ แบ่งงานภายในเป็น 3 งาน ตามภารกิจหลักของคณะ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา และงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ และเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี ประธานสาขาวิชา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เป็นเลขานุการ
การบริหารงาน แบ่งได้ตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีได้มอบหมายหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้รองคณบดีได้กำกับดูแลงานส่วนต่างๆ คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ในการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดีฯ มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เป็นผู้กำกับดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม