ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการ และแบ่งส่วนราชการเป็น 9 สาขาวิชา และ 1 สำนักงานคณบดี

สาขาวิชามี 9 สาขาวิชา คือ ระดับปริญญาตรี 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานคณบดีคณะฯ แบ่งงานภายในเป็น 3 งาน ตามภารกิจหลักของคณะ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา และงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ และเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี ประธานสาขาวิชา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เป็นเลขานุการ
การบริหารงาน แบ่งได้ตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีได้มอบหมายหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้รองคณบดีได้กำกับดูแลงานส่วนต่าง ๆ คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์  และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
ในการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดี มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เป็นผู้กำกับดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม