หลักสูตรระยะสั้น ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา)

กิจกรรม
วันที่
จัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
จำนวนรับ
(คน)
สถานที่ดำเนินการ 
รายละเอียด/กำหนดการ
สถานะ
อบรมปฎิบัติการทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เริ่ม 15 ม.ค. 65        
  1,200 บาท/คน          
นักเรียนมัธยมศึกษา 100 คน
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- รายละเอียด/กำหนดการชีววิทยา ม.1/กำหนดการชีววิทยา ม.4 
ปิดรับสมัคร 
(เต็ม)
อาณาจักรสัตว์และกายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์
 18-20 พ.ย. 65            
   1,500 บาท/คน                  
นักเรียน 30 คน
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- รายละเอียด 
เปิดรับสมัคร
วันนี้ - 3 พ.ย. 65                       

 

สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ)

กิจกรรม  วันที่
จัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
จำนวนรับ
(คน)
สถานที่ดำเนินการ 
รายละเอียด / กำหนดการ
  สถานะ  
Eco-Print หยิบทุนทางธรรมชาติมาสร้างเงินล้าน 18 -19 มี.ค. 2565 1,400 บาท/คน นักเรียน ม.ปลาย 5 คน
ครู 5 คน
ผู้ที่สนใจทั่วไป 35 คน
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รายละเอียด

ปิดรับสมัคร
(เต็ม)

 Eco-Print หยิบทุนธรรมชาติ สร้างสรรค์บนผืนผ้า รุ่นที่ 2 2 - 4 มิ.ย. 2565  2,400 บาท/คน   ผู้ที่สนใจทั่วไป 20 คน  - อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รายละเอียด

ปิดรับสมัคร
(เต็ม)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)

กิจกรรม  วันที่
จัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
จำนวนรับ
(คน)  
สถานที่ดำเนินการ 
รายละเอียด/กำหนดการ
  สถานะ     
อบรมปฎิบัติการทางเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เริ่ม 18 ธ.ค. 64           1,200 บาท/คน          นักเรียนมัธยมศึกษา 100 คน - ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- รายละเอียด/กำหนดการเคมี ม.1/กำหนดการเคมี ม.4

ปิดรับสมัคร

(เต็ม)