หลักสูตรปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
                               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เนื้อหาคอร์สปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่
หน่วยการสอน 
1
 ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีและหลักการจัดทำรายงานผลการทดลอง
2
 อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
3
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 1 เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเคมีและเทคนิคการชั่งสารเคมี
4
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 2 การแยกของผสม
5
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 3 การกลั่น
6
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 4 สมบัติการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร
7
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 5 การตรวจสอบสารบริสุทธิ์และสารละลาย
8
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 6 การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน
9
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 7 การแยกสารโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบต่าง ๆ
10
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 8 การเตรียมสารละลาย
11
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 9 เทคนิคการไทเทรตกรด-เบส
12
 ปฏิบัติการทางเคมีที่ 10 การหาค่า pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์
13
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
14
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 2 การทดลองเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งมีชีวิต
15
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 3 โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
16
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 4 การแบ่งเซลล์
17
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 5 เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์
18
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 6 สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
19
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 7 กลไกของวิวัฒนาการ
20
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 8 ความหลากหลาย และวิธีการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
21
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 9 โครงสร้างการทำงานของระบบต่าง ๆ ในพืช และสัตว์
22
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ 10 พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต
23
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 1 สมดุลของแรง
24
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวดิ่งอย่างอิสระ
25
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 3 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
26
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 4 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
27
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์
28
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 6 การขยายตัวเชิงเส้นตามอุณหภูมิ
29
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 7 เลนส์และการหักเหของแสง
30
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 8 การดูดกลืนรังสีแกมมา โดยใช้หัววัดไกเกอร์-มูลเลอร์
31
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 9 ออสซิลโลสโคป
32
 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ 10 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง