ข้อมูลหลักสูตร ป.ตรี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

          โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

 

           โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

  • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

            โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

 

             โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

  • วิชาเอกเคมี
  • วิชาเอกชีววิทยา
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

         โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

 

          โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

  • วิชาเอกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  • วิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

          โครงสร้างหลักสูตร / เรียนอะไรบ้าง / ผลงานเด่น

 

ข้อมูลหลักสูตร ป.โท

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

         โครงสร้างหลักสูตร (ดูรายละเอียด)

 

 

ข้อมูลหลักสูตร ปวส. ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 

หลักสูตรประเภทวิชาศิลปกรรม (สาขาวิชาการออกแบบ, สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์) อาชีวะภูเก็ต

 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ

  

หลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

  

หลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 

หลักสูตรประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์