ปรัชญา 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ สู่นวัตกรรม เพื่อชุมชนมั่นคงอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ 

          ศูนย์กลางการค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมรับสังคมอาเซียน

 

พันธกิจ

          การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นอันดามัน