ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานทางปัญญาพัฒนาสู่สังคมอาเซียน

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมรับสังคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ต้องการของสังคม
  2. สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
  3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล