TH EN


ข่าวเด่น

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ "3D...เพื่ออนาคตที่ดี" แก่นศ.ปี 1

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ "3D...เพื่ออนาคตที่ดี" แก่นศ.ปี 1

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ "3D...เพื่ออนาคตที่ดี" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2255  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       โดยมีกิจกรรมการบรรยายจากพระวิทยากร  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต  และการประกวดละครหัวข้อ "พิษภัยของยาเสพติด" 

ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวทั้งหมด

Sci Calendar

สายตรงคณบดี

นายรังสรรค์ พลสมัคร

กลับไปที่ข่าวทั่วไป